Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

 

 Načelnik                         ALEKSANDAR KOJIĆ

Adresa                                 Andrićgrad bb, Višegrad

Kancelarija                     Broj 17

Broj telefona                  058/630-971

Broj faksa                         058/620-602

Imejl                                    urbovg@gmail.com

 

BIOGRAFIJA

Rođen 08.12.1969. godine u Višegradu. Po zanimanju dipl.pravnik. Radno iskustvo u Pograničnoj policiji Republike Srpske, Carini Republike Srpske, Javnoj sportskoj ustanovi Drina i hotelu Višegrad. Oženjen, otac dvoje djece.

 

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA PROSTORNO UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove vrši stručne, upravne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na: pripremu i izradu prostorno-planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje lokacijskih uslova, odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu, rješenja o uklanjanju objekata i ekološke dozvole, kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije, prikupljanje i sređivanje dokumentacije u oblasti prostornog uređenja i urbanizma, utvrđuje naknade iz svoje nadležnosti, zaštite životne sredine, vrši stručne, upravne, administrativne i druge poslove koji se odnose na vođenje postupka u prvom stepenu u oblasti stanovanja i komunalnoj oblasti, zakup stanova i garaža u državnoj svojini, poslove vezane za privatizaciju državnih stanova, poslovnih prostora i garaža, saobraćaja, druge zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja, uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta, izgradnju, održavanje i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima, vrši poslove identifikacije, popisa i procjene opštinske imovine, sačinjavanja zahtjeve za uknjižavanje opštinske imovine u javne registre, vrši poslove koji se odnose na kupoprodaju i zamjenu nekretnina, priprema dokumentaciju i neposredno sarađuje sa republičkim pravobraniocem u granicama svojih prava i dužnosti, vrši poslove koji se odnose na pokretanje postupka eksproprijacije za izgradnju infrastrukturnih objekata, na kompletiranje građevinskih parcela po usvojenim regulacionim planovima, na povrat opštinske imovine do koga je došlo vlasničkom transformacijom, izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine iz svog djelokruga, vrši stručne i druge poslove koje mu se stave u nadležnost.