Načelnik opštine

mladen-djurevic-1

MLADEN ĐUREVIĆ

Kontakt:
Telefon: 058/620-226
E-mail: nacelnik@opstinavisegrad.com

Rođen je 18.11.1976. godine u Sarajevu. Nakon završene osnovne škole u Sarajevu, završava srednju geodetsku školu u Beogradu, a potom i studije geodezije diplomiravši 2000. godine. Trenutno živi u Višegradu. Oženjen je, otac dvoje djece.

RADNO ISKUSTVO:

Vlasnik privatne firme „ GEOplan“

Načelnik opštine /2016-danas/

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINE

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
 • izrađuje i podnosi Skupštini opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti opštine, u skladu sa zakonom,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njegovih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave,
 • predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
 • predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom i ovim statutom,
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • donosi godišnji plan rada načelnika opštine i opštinske uprave,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odlučuje o upotrebi i raspolaganju imovinom opštine, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine,
 • odobrava upotrebu naziva opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica opštinske uprave i opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica opštinske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Načelnik opštine je odgovoran za zakonitost akata koje predlaže Skupštini opštine.