Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

 

 Начелник                         АЛЕКСАНДАР КОЈИЋ

Адреса                                 Андрићград бб, Вишеград

Канцеларија                     Број 17

Број телефона                  058/630-971

Број факса                         058/620-602

Имејл                                    urbovg@gmail.com

 

БИОГРАФИЈА

Рођен 08.12.1969. године у Вишеграду. По занимању дипл.правник. Радно искуство у Пограничној полицији Републике Српске, Царини Републике Српске, Јавној спортској установи Дрина и хотелу Вишеград. Ожењен, отац двоје дјеце.

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне, управне, административне и техничке послове који се односе на: припрему и израду просторно-планске документације, развојне планове, издавање локацијских услова, одобрења за грађење, одобрења за употребу, рјешења о уклањању објеката и еколошке дозволе, контролу инвестиционо-техничке документације, прикупљање и сређивање документације у области просторног уређења и урбанизма, утврђује накнаде из своје надлежности, заштите животне средине, врши стручне, управне, административне и друге послове који се односе на вођење поступка у првом степену у области становања и комуналној области, закуп станова и гаража у државној својини, послове везане за приватизацију државних станова, пословних простора и гаража, саобраћаја, друге законом утврђене послове у области становања, уређења и коришћења грађевинског земљишта, изградњу, одржавање и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, врши послове идентификације, пописа и процјене општинске имовине, сачињавања захтјеве за укњижавање општинске имовине у јавне регистре, врши послове који се односе на купопродају и замјену некретнина, припрема документацију и непосредно сарађује са републичким правобраниоцем у границама својих права и дужности, врши послове који се односе на покретање поступка експропријације за изградњу инфраструктурних објеката, на комплетирање грађевинских парцела по усвојеним регулационим плановима, на поврат општинске имовине до кога је дошло власничком трансформацијом, израђује нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник општине из свог дјелокруга, врши стручне и друге послове које му се ставе у надлежност.