Zamjenik načelnika

 

Zamjenik načelnika      MARKO RISTIĆ

Adresa                                   Kralja Petra I 7, Višegrad

Kancelarija                       Broj 21

Broj telefona                    058/620-545

Broj faksa                           058/620-602

Imejl                                    sovgd.zn@gmail.com

 

NADLEŽNOSTI ZAMJENIKA NAČELNIKA OPŠTINE

Načelnik opštine, ima zamjenika, koga bira Skupština opštine tajnim glasanjem, na prijedlog načelnika opštine. Mandat zamjenika načelnika opštine traje do kraja mandata načelnika opštine, odnosno Skupštine opštine. Postupak opoziva i izbora zamjenika načelnika opštine, uređuje se Poslovnikom Skupštine opštine, u skladu sa zakonom i Statutom.

  • Zamjenik načelnika opštine izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik opštine;
  • Zamjenik načelnika opštine zamjenjuje načelnika opštine i djeluje u njegovo ime, kada je načelnik opštine odsutan ili spriječen u obavljanju svojih dužnosti;
  • U slučaju prestanka mandata načelnika opštine, prije isteka vremena na koje je izabran, u skladu sa izbornim propisima, zamjenik načelnika opštine obavlja dužnost načelnika opštine, do izbora novog načelnika;
  • Ukoliko zamjenik načelnika opštine, iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnosti zamjenika načelnika opštine, Skupština opštine će izabrati vršioca dužnosti zamjenika načelnika opštine, do izbora načelnika opštine, u skladu sa zakonom.