JAVNI OGLAS-za prodaju nepokretnosti označene kao kp 2385/2 u svojini Opštine Višegrad putem javnog nadmetanja – licitacije

31.07.2018.