Замјеник начелника

 

Замјеник начелника      МАРКО РИСТИЋ

Адреса                                   Краља Петра I 7, Вишеград

Канцеларија                       Број 21

Број телефона                    058/620-545

Број факса                           058/620-602

Имејл                                    sovgd.zn@gmail.com

 

НАДЛЕЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Начелник општине, има замјеника, кога бира Скупштина општине тајним гласањем, на приједлог начелника општине. Мандат замјеника начелника општине траје до краја мандата начелника општине, односно Скупштине општине. Поступак опозива и избора замјеника начелника општине, уређује се Пословником Скупштине општине, у складу са законом и Статутом.

  • Замјеник начелника општине извршава дужности које му повјери начелник општине;
  • Замјеник начелника општине замјењује начелника општине и дјелује у његово име, када је начелник општине одсутан или спријечен у обављању својих дужности;
  • У случају престанка мандата начелника општине, прије истека времена на које је изабран, у складу са изборним прописима, замјеник начелника општине обавља дужност начелника општине, до избора новог начелника;
  • Уколико замјеник начелника општине, из било којих разлога буде спријечен да обавља дужности замјеника начелника општине, Скупштина општине ће изабрати вршиоца дужности замјеника начелника општине, до избора начелника општине, у складу са законом.