Одјељење за инспекцијске послове

 

В.Д. начелник                  МИЛИЦА СТАНЧИЋ

Адреса                                 Краља Петра I 7, Вишеград

Канцеларија                     Број

Број телефона                  058/630-109

Број факса                          058/620-602

Имејл                              inspektorivgd@teol.net

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одјељење за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над придржавањем прописа, који се односе на: квалитет и здравствену исправност хране, укључујући и хране за животиње, трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, квалитет и безбједност непрехрамбених производа, примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, здравствену заштиту, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале, заштиту животне средине, екологије и уређење простора, управљање отпадом, здравствену заштиту становништва, хемикалије, воду за санитарно- рекреативне потребе и љековите воде, санитарно-техничке и хигијенске услове објеката и друге области одређене прописима.