Начелник општине

mladen-djurevic-1

МЛАДЕН ЂУРЕВИЋ

Контакт:
Телефон: 058/620-226
Е-mail: nacelnik@opstinavisegrad.com

Рођен је 18.11.1976. године у Сарајеву. Након завршене основне школе у Сарајеву, завршава средњу геодетску школу у Београду, а потом и студије геодезије дипломиравши 2000. године. Тренутно живи у Вишеграду. Ожењен је, отац двоје дјеце.

РАДНО ИСКУСТВО:

Власник приватне фирме „ ГЕОплан“

Начелник општине /2016-данас/

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини општине,
 • израђује и подноси Скупштини општине на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, стратешки развојни план, секторске развојне планове, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта из надлежности општине, у складу са законом,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, његових права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе,
 • предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и овим статутом,
 • предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности,
 • реализује сарадњу општине са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • доноси годишњи план рада начелника општине и општинске управе,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одлучује о употреби и располагању имовином општине, у складу са законом и одлукама Скупштине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,
 • одобрава употребу назива општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,
 • одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица општинске управе и општинске управе и организација које врше послове од интереса за општину,
 • одлучује о изузећу службеног лица општинске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

Начелник општине је одговоран за законитост аката које предлаже Скупштини општине.