Одјељење за општу управу

 

Начелник                          Горан Кујунџић

Адреса                                 Андрићград б.б., Вишеград

Канцеларија                     Број 11

Број телефона                  058/630-591

Број факса                         058/620-602

Имејл                                    gorankujundzic1@gmail.com

 

БИОГРАФИЈА

-Рођен: 21.12.1980. године у Коњицу

-Занимање: Дипломирани економиста

-РАДНО ИСКУСТВО:

– Административни послови у шпедицији

– Директор ЈСУ ,,Дрина“

– Стручни сарадник за односе са спортским клубовима у ЈСУ ,,Дрина“

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одјељење за општу управу врши стручне, управне, административне и техничке послове који се односе на послове пријемне канцеларије, писарнице, послове грађанских стања, вођење матичних књига: рођених, вјенчаних, умрлих и држављана, достављање података из матичних књига ради издавања личних исправа по захтјеву надлежних органа, персоналне послове, послове цивилне заштите, обављање административно-техничких послова за органе мјесних заједница, вођење регистра мјесних заједница, архиве, отпреме и доставе поште, овјере потписа, преписа и рукописа и радне књижице, издавање увјерења из јавних евиденција, пружање правне помоћи, поступак административног извршења рјешења других државних органа, стручне послове у поступку пријема и престанка рада службеника, техничког и помоћног особља Општинске управе Вишеград, послове аутоматске обраде података из своје надлежности, управне и административне послове у области борачко-инвалидске заштите, односно послове који се односе на: обављање управних и других стручних послова у области заштите бораца, војних инвалида одбрамбених ратова, чланова породица погинулих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида, заштиту цивилних жртава рата, послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу, израђује нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник општине из свог дјелокруга, врши стручне и друге послове које му се ставе у надлежност.

У оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије, и то: Мјесна канцеларија Вишеград, Прелово, Добрун, Вардиште и Међеђа.