Јавни позив буџетским корисницима и корисницима средстава гранта

11.08.2020.

Позивају се сви корисници буџетских средстава да у писaном облику најкасније до 15. 09. 2020. године поднесу буџетски захтјев за коришћење средстава из буџета општине Вишеград за 2021. годину.

Корисници буџетских средстава који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета, а корисници су грант средстава дужни су доставити информацију о потребним средствима и активностима надлежном одјељењу  (Одјељење за привреду, локални развој и друштвене дјелатности) ради планирања расхода по основу грантова, најкасније 10. 09. 2020. године.

Мјесне заједнице такође достављају образац са приједлозима за потребним средствима који је дефинисан прилогом број 4 до 10. 09. 2020. године, како би надлежна одјељења обрадила до 15. 09. 2020. године.

Упутство буџетским корисницима за припрему буџета општине Вишеград за 2021. годину са прилозима постављено је на званичној интернет страници општине Вишеград  www.opstinavisegrad.com

Сви буџетски корисницу су дужни доставити процијену извршења властитих прихода и примитака, као и процјену извршења расхода и издатака  које планирају до краја 2020. године, као посебан додатак буџетском захтјеву, исказан вриједносно по структури (по ставкама) буџета за  2020. годину или предложеном измјеном структуре у односу на 2020. годину.

Овај јавни позив биће објављен на интернет страници општине Вишеград www.opstinavisegrad.com и огласној табли општине.

Прилози:

Prilog budzetski korisnici

Prilog mjesne zajednice

Uputstvo budzetskim korisnicima za 2021