Јавни конкурс за подношење захтјева – пријава за додјелу стамбених јединица у објекту социјалног становања у насељу Калате

17.10.2022.

Број:02 – 372 – 32/22

Датум: 05.10.2022. године

 

На основу члана 13. Закона о социјалном становању Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске број 54/19), Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања („Службени гласник општине Вишеград“ број 16/19) у објекту социјалног становања у насељу Калате, Општина Вишеград стављених у функцију социјалног становања и у складу са Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног становања („Службени гласник општине Вишеград“ број 16/19)  начелник општине, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За подношење захтјева пријава за додјелу стамбених јединица у објекту социјалног становања у насељу Калате, општина Вишеград у складу са Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног становања

 

 1. БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОЈИ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Овим путем позивамо физичка лица која испуњавају опште услове да се пријаве на Јавни конкурс за додјелу у закуп стамбених јединица социјалног становања у насељу Калате, општина Вишеград  и то:

 

РБ. ОЗНАКА ЗГРАДЕ Адреса стамбене јединице Површина према изведбеној пројектној документацији м2.
1. Зграда за социјално становање Калате Војводе Степе бб, број стана 15 Двособан стан површине 41,44 m2
2. Зграда за социјално становање Калате Војводе Степе бб

Број стана 8

Једнособан стан површине 32,32 m2
3.

 

Зграда за социјално становање Калате Војводе Степе бб

Број стана 28

Једнособан стан површине 32,32 m2
4. Зграда за социјално становање Калате Војводе Степе бб

Број стана 4

Једнособан стан површине 32,66 m2
5. Зграда за социјално становање Калате Војводе Степе бб

Број стана 36

Једнособан стан површине 30,03 m2

 

  1. ОПШТИ УСЛОВИ, ДОКАЗИ ИСПУЊАВАЊА ОПШТИХ УСЛОВА И ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ                                                                                                                             1.У складу са општим условима с обзиром на број чланова породичног домаћинства стамбене јединице које су предмет закупа могу се додијелити једном лицу или једној породици/заједничком домаћинству са одређеним бројем чланова и то:

–           једночлано до највише трочлано домаћинство-станови чија је структура и корисна површина стамбених јединица од 26м2  до 43м2;

–           четворочлано до петочлано домаћинство од 50 м2 до 57м2;

– шесточлано до седмочлано домаћинство од 64 м2-до 71м2;

– осмочлана домаћинства са осам и више чланова од 71-81 м2.

 1. Под изузетним случајевима, а под оправданим околностима када су на располагању слободни станови за које није конкурисао довољан број лица,може се додијелити и стан другачије структуре уколико је лице сагласно уз потписивање изјаве да пристаје на овакав стан.
 2. Лице које подноси пријаву као носитељ заједничког породичног домаћинства, обавезно прилаже овјерену кучну листу на којој су имена других чланова породичног домаћинства.

Поступак додјеле стамбених јединица социјалног сановања у закуп , као и одржавање станова дефинисано је Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања и Правилником о начину управљања и одржавањастамбених јединица социјалног становања.

Уговор о закупу се закључује на одређено вријеме-на период од 12 мјесеци, док трају потребе за стамбеним збрињавањем и може се продужавати уколико лице и даље испуњава услове прописане прописима којима се уређује област социјалног становања.

 1. На основу аргументованих процијењених и претпостављених трошкова Одлуком о висини закупнине (,,Службени гласник општине Вишеград број 16/19) прописана је цијена закупнине која износи по 1 КМ/ м2.

5.Трошкови комуналних услуга, као трошкови становања, не улазе у цијену закупнине.

6.Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је регулисано Одлуком о поступку субвенционисања закупнине (,,Службени гласник општине Вишеград број 16/19).

7.На Јавни конкурс се могу јавити физичка лица која испуњавају опште услове и то:

– да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине или страни држављани који имају дозволу за привремени или стални боравак у Републици Српској, што се доказује увјерењем о држављанству,

-да имају пријављено пребивалиште или бораве у општини/граду у којој остварују право на стамбену јединицу, најмање три године непрекидно у тренутку расписивања јавног конкурса, што се доказује пријавом о пребивалишту,

– да немају у посједу или власништву непокретност на територији Босне и Херцеговине или је она неусловна за живот у смислу непостојања електроинсталација, водоводних и санитарних инсталација и пријетња је по здравље или стамбена јединица није одговарајуће површине, с обзиром на број чланова породичног домаћинства,

– да мјесечни приходи по члану домаћинства не прелазе 35% просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години.

 1. Испуњавање општих услова доказује се:
 • увјерењем о држављанству или потврдом о пребивалишту,
 • изводом из евиденције некретнина или овјереном изјавом да нема непокретност натериторији БиХ које је издато од стране надлежног органа,
 • број и старосна доб чланова породичног домаћинства доказује се кућном листом, овјереном код надлежног органа јединице локалне самоуправе, те родним листом за све малољетне чланове породичног домаћинства који није старији од шест мјесеци, односно за пунољетње чланове породичног домаћинства фотокопије важећих личних карата за сваког пунољетног члана породичног домаћинства наведеног на кућној листи заједничког домаћинства уз сагласност подносиоца пријаве за прослеђивање личних и осталих података у циљу тачности и вјеродостојности, укључујући и провјере по службеној дужности, као и додатном провјером обиласка терена од стране надлежне комисије која ће о условности стамбених услова водити службену забиљешку, те сачинити записник који садржи фото документацију о утврђеним чињеницама.
 1. Општи услов мјесечних прихода доказујесе потврдом издатом од стране послодавца о висини примања за запослене чланове породичног домаћинства или потврде издате од стране Завода за запошљавање или овјерене изјаве о другим врстама прихода за све чланове породичног домаћинства.
 2. Под приходима сматрају се примања и приходи који се остварују у мјесечним износима и то приходи по основу радног односа, уговора о дјелу, пензија, инвалиднина и других примаја по основу борачко инвалидске заштите, као и приход од регистрованог пољопривредног газдинства или приход по основу регистроване самосталне дјелатности.
 3. На основу општих услова, који су елиминаторни и обавезујући за све кориснике, утврђује се подобност потенцијалних корисника за додјелу стамбених јединица на кориштење, одвојено према структури стамбених јединица у односу на број чланова породичног домаћинства у складу са Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања.
 4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕИ ДОКАЗИ ИСПУЊАВАЊА ПОСЕБНИХ УСЛОВА

 

 1. На основу посебних услова утврђује се ранг-листа за додјелу стамбених јединица, а породичном домаћинству се могу додијелити бодови и то:

–           на основу броја чланова породичног домаћинства,

–           на основу стамбеног статуса,

–           на основу социјалног статуса,

–           на основу припадности рањивим категоријама,

–           на основу припадности посебним категоријама.

 1. Стамбени статус се доказује:
 • за становање у колективном/алтернативном смјештају – потврдом/рјешењем надлежног органа о врсти смјештаја на којој су назначени сви чланови домаћинства који користе колективни/алтернативни смјештај,
 • за становање у неусловним стамбеним јединицама, доказује се додатном провјером обиласка терена о условности,
 • за становање са другим породицама и подстанарство се доказује:
 • уговором о подстанарском односу или изјавом о подстанарском односу овјереном код надлежног органа у мјесту пребивалишта или нотарски обрађену којом изјављује да стамбена јединица не одговара у погледу стамбеног простора и броју чланова породичног домаћинства,
 • комисија врши додатну провјеру на терену, стим да се не сматра становањем код својих родитеља или супружникових родитеља или ванбрачног партнера и сродника у правој линији у заједничком домаћинству уколико ова лица на територији  Босне и Херцеговине у својини имају једну или више стамбених јединица,
 • правоснажном одлуком којом је окончан оставински поступак и другим валидним документма издатих од надлежних органа.

Вреднује се само последњи стамбени статус на дан подношења пријаве на конкурс, остварен у континуитету.

 1. Испуњавање посебних услова на основу социјалног статуса и припадности рањивим категоријама корисник доказује:

На основу одлуке суда код самохраних родитеља, одговарајући м увјерењима или потврдама издатих код надлежног органа који води службену евиденцију, као и одговарајућом потврдом службе за запошљавање за све пунољетне чланове породичног домаћинства, те Центра за социјални рад, с тим да се неспособност за рад због болести доказује потврдом здравствене установе у којој је постављена дијагноза са потписом три љекара одговарајуће специјалности који је издат само у сврху конкурисања засоцијално становање и није старији од шестмјесеци од дана истека рока за пријављивање на конкурс, те других валидних докумената.

Докази о испуњавању посебни хуслова о којима се неводи службена евиденција подлијежу провјери и то увидом на терену, путем надлежних општинских служби, увидом у одговарајуће базе података, као и путем других доступних извора података.

Уколико у било којој фази, буде утврђено да су поједини потенцијални корисници намјерно или, свесно дали нетачне податке у пријави и/или неистините наводе у изјави, таква пријава ће бити дисквалификована по службеној дужности, а у случају сумње у вјеродостојност документа провјерити их увидом на лицу мјеста или на други начин и утврђено стање констатовати записником.

Број додијељених бодова потенцијалном кориснику се збраја према свим основама и потенцијални корисници се рангирају према опадајућем редослиједу од највишег ка најнижем у купном броју бодова.

 1. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – НАЧИН БОДОВАЊА
 2. Пријаве на јавни конкурс достављају се на адресу општине/града, лично или препоручено путем поште, у затвореној коверти с назнаком ЗА ЈАВНИ КОНКУРС,, Додјела стамбених јединица социјалног становања на кориштење,, НЕ ОТВАРАЈ.
 3. Пристигле пријаве ће се евидентирати на листу пријема са тачном назнаком подносиоца пријаве, датума и времена пријема и потписом подносиоца, те ће се чувати у стању у каквом су запримљене све до оног тренутка док исте не преузме у року од пет дана од дана затварања јавног конкурса комисија за провођење конкурне процедуре.
 4. Лице задужено за пријем и протокол на писарници општине/града, ће предсједнику комисије сачинити записник о примопредаји са листом пријема поднијетих понуда са назнаком и бројем пријава, тачним датумом и временом преузимања.
 5. Даља обрада пристиглих пријава, вредновање врши се у складу са Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања.
 6. Потенцијални корисници се рангирају према опадајућем редослиједу од највишег до најнижег укупног броја бодова и формира се прелиминарна ранг листа корисника, након које се врши додатна провјера садашњег стамбеног статуса потенцијалних корисника.
 7. На основу укупног броја бодова и додатне провјере стамбеног статуса, Комисија доноси одлуку о утврђивању прелиминарне ранг листе која се објавњује на огласној табли општине/града на чијем подручју се врши стамбено збрињавање и на интернет страници, и она садржи редни број према редослиједу првенства, име, презиме, име родитеља корисника и укупан број чланова породичног домаћинства, додијељени број бодова према сваком услову и укупан број бодова, датум утврђивања листе и објаве и упутство о подношењу приговора.
 8. Задатак комисије је да, након спроведене конкурсне процедуре, утврди прелиминарну ранг-листу на коју се у року од 15 дана од дана објављивања може поднијети приговор комисији.
 9. Приговори се подносе комисији која разматра све пристигле приговоре и може да прихвати приговор као основан и измијени Прелиминарну ранг листу, да одбије приговор као неоснован и потврди Прелиминарну ранг листу.
 10. Након окончања поступка по поднесеним приговорима на прелиминарну ранг-листу, комисија утврђује коначну ранг-листу.
 11. Коначна листа корисника се закључује сходно броју изграђених стамбених јединица према структури стамбених јединица, а додатно се сачињава листа корисника права на стамбено збрињавање према редослиједу утврђених приоритета.
 12. Учесник конкурса има право да у року од 15 дана од дана пријема обавјештења и рјешења о додјели стамбене јединице на кориштење изјави жалбу Секретаријату ако сматра да су се у конкурсној процедури десиле такве неправилности које би могле утицати на објективност његовог исхода.
 13. ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЗИВА
 14. Јавни конкурс је отворен до 07.11.2022. године.
 15. У случају потребе, трајање конкурса се може продужавати због недовољног броја пријављених уз назначавање новог рока.

6.ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТИ

 1. У циљу информисаности што већег броја грађана, Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници јединице локалне самоуправе, као и огласној табли општине, у средствима јавног информисања и на интернет страници Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.
 2. Све информације у вези са Јавним конкурсом можете добити у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове, Општинске управе, општине Вишеград, ул. Андрићград бб, Вишеград.

Обрадио: Дејан Крсмановић, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Младен Ђуревић, инж. геодезије