Обавјештење из урбанизма

06.10.2022.

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, Општинске управе, општине Вишеград, обавјештава све грађане општине Вишеград, да је ступио на снагу Закон о измјенама и допунама закона о легализацији бесправно изграђених објеката.

Напомињемо, да је наведеним законом порписано да се „објекти изграђени до краја 1991. Године сматрају легално изграђеним, о чему надлежни орган доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта, а на основу неких од сљедећих доказа:

  • Аерофотограметријског снимка, ако је извршено за подручје јединице локалне самоуправе до краја 1991. године,
  • Евиденција надлежних органа уколико је објекат евидентиран,
  • Купопродајног уговора закљученог за тај период,
  • Уговора о грађењу, закљученог до тог периода,
  • Других доказа, а у складу са Законом о општем управном поступку, на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1991. године.

Такође, легалним објектима у смислу овог закона, сматрају се и „индивидуални стамбени и индивидуално стамбено-пословни објекти чија је бруто грађевинска површина мања од 400 м2 и помоћни објекти који су у функцији главног објекта (гараже, љетње кухиње, оставе и слично) осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, а који су изграђени до 31.12.2013. године, и који се налазе на дигиталном ортофото плановима Републике Српске израђеним од 2012. Године до 2013. Године са којима располаже Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове или чије се  постојање до 31.12.2013. године може доказати на основу других доказа, на основу којих надлежни орган доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта“.

Сви власници бесправно саграђених објеката прије 31.12.1991. године и власници бесправно саграђених индивидуално стамбених и индивидуално стамбено-пословних објеката чија је бруто грађевинска површина мања од 400 м2 и помоћних објеката који су у функцији главног објекта (гараже, љетње кухиње, оставе и слично) осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, а који су изграђени до 31.12.2013. године, потребно је да поднесу општини Вишеград, Одјељењу за просторно уређење и стмабено комуналне послове, Захтјеве за утврђивање легалности објеката.

Захтјеви се могу преузети на званичној интернет страници општине Вишеград или на Инфо пулту општине Вишеград, сваки радни дан од 07,30 до 15,30 часова. Уз захтјев је потребно приложити Лист непокретности уколико је утврђена јединсвета евиденција за катастарску општину, односно Посједовни лист и Земљишнокњижни извадак уколико не постоји јединствене евиденције за катастарску општину, Копију катастарског плана, као и друге доказе о предметним бесправно изграђеним објектима.

На захтјев за утврђивање легалности објеката плаћа се општинска административна такса у износу од 100,00 КМ која је утврђена тарифним бројем 14. тачка д) Одлуке о општинским администртивним таксама („Службени гласник општине Вишеград“ број 14/22).

Образац захтјева за утврђивање легалности