Обавјештење Комуналне полиције о чишћењу снијега и леда испред и око својих објеката

11.12.2017.

Обавјештавамо Вас да се према чл. 17. Одлуке о комуналном реду Општине Вишеград уклањање снијега и леда са тротоара који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле испред стамбено-пословних зграда и пословних простора дужна да врше правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности, или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности.

Уклањање снијега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на јавној површини општине Вишеград дужно  је да врши лице коме је одобрено постављање тог објекта.

Уклањање снијега и леда са тротоара врши се у ширини постојећег тротоара а најмање од 1,5м ако је тротоар шири, а у дужини парцеле или објекта који се користи тако да се не затрпавају сливници, а снијег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пјешака тротоара.

Према члану 18. наведене Одлуке са кровова и других спољних дијелова зграде гдје постоји могућност пада леденица и снијега на јавну површину власник односно корисник стана или зграде дужан је да уклања леденице и снијег ради спрјечавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбједност добара и околине.

Комунална полиција Општине Вишеград ће вршити свакодневну контролу и предузети све мјере и санкције из своје надлежности прописане Законом и Одлуком против физичких и правних лица која се оглуше о ово обавјештење и упозорење.