Odjeljenje za opštu upravu

 

Načelnik                          SLAVČO SANDEV

Adresa                                 Andrićgrad b.b., Višegrad

Kancelarija                     Broj 11

Broj telefona                  058/630-591

Broj faksa                         058/620-602

Imejl                                     slavco.sandev@opstinavisegrad.com

 

BIOGRAFIJA

-Rođen: 10.9.1957. godine u Bosilegradu

-Zanimanje: Profesor ruskog jezika i književnosti

-RADNO ISKUSTVO:

-OŠ ,,Vuk Karadžić“, direktor škole, /1998-2010./

-OŠ ,,Vuk Karadžić“, nastavnik ruskog jezika /2010-2015./

-SŠ ,,Ivo Andrić“, profesor ruskog jezika /2015-2016./

-Načelnik Odjeljenja za opštu upravu /2016-danas/

 

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU

Odjeljenje za opštu upravu vrši stručne, upravne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na poslove prijemne kancelarije, pisarnice, poslove građanskih stanja, vođenje matičnih knjiga: rođenih, vjenčanih, umrlih i državljana, dostavljanje podataka iz matičnih knjiga radi izdavanja ličnih isprava po zahtjevu nadležnih organa, personalne poslove, poslove civilne zaštite, obavljanje administrativno-tehničkih poslova za organe mjesnih zajednica, vođenje registra mjesnih zajednica, arhive, otpreme i dostave pošte, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa i radne knjižice, izdavanje uvjerenja iz javnih evidencija, pružanje pravne pomoći, postupak administrativnog izvršenja rješenja drugih državnih organa, stručne poslove u postupku prijema i prestanka rada službenika, tehničkog i pomoćnog osoblja Opštinske uprave Višegrad, poslove automatske obrade podataka iz svoje nadležnosti, upravne i administrativne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite, odnosno poslove koji se odnose na: obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova u oblasti zaštite boraca, vojnih invalida odbrambenih ratova, članova porodica poginulih i umrlih boraca i umrlih vojnih invalida, zaštitu civilnih žrtava rata, poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu, izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine iz svog djelokruga, vrši stručne i druge poslove koje mu se stave u nadležnost.

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije, i to: Mjesna kancelarija Višegrad, Prelovo, Dobrun, Vardište i Međeđa.